• gerard_pla_advocat_1

 • gerard_pla_advocat_2

 • Gerard Pla Advocat atenent a una clienta

 • L'advocat Gerard Pla en els jutjats de Sant Feliu de Guíxols (Girona)

 • gerard_pla_advocat_115
 • Col·legi d'Advocats de Girona
 • Serveis jurídics - Gerard Pla

 • Servicios jurídicos - Gerard Pla

 • Legal services - Gerard Pla

 • Diari - Noticies - Jurídiques

 • Noticias

  Espacio de información con actualidad, normativas, artículos
  de opinión,…

 • Diari - Noticies - Jurídiques

 • News

  Information area about
  current affairs, regulations,
  opinion articles, …

 • Diari - Noticies - Jurídiques

 • Informations

  Space d'informations, actualités, règlements, articles d'opinion...

 • Contacte amb Gerard Pla Advocats

 • Formulari de Contacte
 • Contacto con Gerard Pla Abogados
 • Formulario de Contacto
 • Contact Gerard Pla Lawyers
 • Contact Form
 • Contactez Gerard Pla Avocats

 • Formulaire de Contact

Matrimonis civils: com funciona?

Matrimoni civil

Qui pot casar-se?

Tots els ciutadans, excepte:


    -Menors d’edat no emancipats.
    -Persones que es trobin lligades per un vincle matrimonial.
    -Parents en línia recta per consanguinitat o adopció.
    -Parents col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau. El jutge pot dispensar d’aquest impediment.
   -Condemnats per la mort del cònjuge d’algun d’ells. Ministeri de Justícia també pot dispensar.           
    -Disminuïts psíquics. Caldrà informe d’un facultatiu per declarar l’aptitud pel consentiment.

Tramitació:

Inici al Registre Civil del domicili on s’estigui domiciliat o es tingui la residència habitual. Si estan domiciliats en diferents llocs es pot escollir.

Quins documents es necesiten?

-Sol·licitud de matrimoni (demanar al Registre Civil)
-Fotocòpia dels DNI, o passaport o targeta de residència, i llibre de família en cas tenir fills comuns.
-Certificat de naixement de cadascú (sol·licitar-ho en el Registre Civil de la població on es va nèixer)..
-Certificat d’empadronament (sol·licitar-ho a l’Ajuntament).

-Les persones vídues han d’aportar el certificat del matrimoni anterior i certificat de defunció del cònjuge.
-Les persones divorciades han d’aportar el certificat del matrimoni anterior, on hi constarà la inscripció del divorci.
-Els menors d’entre 14 i 16 anys han d’obtenir prèviament la dispensa de l’impediment de prohibició d’edat, tramitat en el Registre Civil.
-Els estrangers han d’aportar un certificat del seu consolat o ambaixada acreditant la inscripció i l’estat civil. Tots els documents hauran d’estar legalitzats i traduïts per un traductor jurat.

Compareixença amb testimoni

-Examinada la documentació, el/la jutge/essa encarregat obre expedient matrimonial i assenyala dia i hora en què han de comparèixer els dos interessats.
-Cal portar els originals del DNI, passaport o targeta de residència, i anar acompanyats per un testimoni major d’edat que els conegui.
-Els contraents han de manifestar sota declaració jurada el seu estat civil i el testimoni haurà de testificar sobre la veracitat dels extrems continguts en l’escrit de la sol·licitud.

Conclusió de l’expedient

-El jutge encarregat del Registre Civil dictarà la resolució de l’expedient. Si resulta aprovat i complet, queda autoritzada la celebració del matrimoni.
-L’expedient matrimonial s’envia a l’autoritat davant de la qual tindrà lloc la cerimònia o bé es pot recollir presencialment al Registre Civil el dia que s’indiqui.

Qui pot realitzar la cerimònia?

-El/la jutge/essa encarregat del Registre Civil.
-El/la jutge/essa de pau o l’alcalde/essa (o regidor/a en qui delegui) del municipi on se celebri el matrimoni.

On es pot celebrar el matrimoni?

-Al Registre Civil on es tramita l’expedient o bé, a petició dels interessats, al Registre Civil, jutjat de pau o ajuntament i seus de districte de qualsevol municipi.
-En el moment d’emplenar la sol•licitud de matrimoni s’ha d’indicar el lloc de celebració del casament (Registre Civil o ajuntament, i municipi), per tal que hi consti a l’expedient previ.

Què es necessita?

-Cal tramitar prèviament el corresponent expedient matrimonial al Registre Civil del domicili de qualsevol dels contraents, que autoritzi la celebració del casament.
-Un cop resolt l’expedient, han de dirigir-se a l’encarregat/da del Registre Civil, jutge/essa de pau o alcalde/essa de la població on volen celebrar el matrimoni, per tal de lliurar la documentació i concertar la data del casament.

Quina documentació cal presentar?

A més de l’expedient tramitat, la documentació requerida pot variar segons cada municipi però el criteri general sol ser:

-Fotocòpia del DNI dels contraents.
-Fotocòpia del DNI dels dos testimonis del casament.
-Sol·licitud de celebració de matrimoni civil (als ajuntaments).

Reserva de data de la cerimònia

Hi ha ajuntaments que permeten una reserva prèvia de data per a la cerimònia. Cal tenir en compte que la data no quedarà concretada fins que no es lliuri l’expedient del Registre Civil.

Inscripció del matrimoni

La inscripció al Registre Civil dóna fe de l’acte del matrimoni i de la data, hora i lloc en què es contreu. És el mitjà de prova conforme s’ha realitzat el matrimoni i és el títol que legitima l’estat civil de casat/ada.